JURIDISCHE KENNISGEVING

1 IDENTIFICATIEGEGEVENS VAN HET BEDRIJF

In overeenstemming met artikel 10 van wet 34/2002, van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSICE), worden de volgende gegevens hieronder weergegeven: het bedrijf dat eigenaar is van het webdomein gerimport.com (vanaf nu gerimport.com), geregistreerd in het handelsregister HIER DETAILS VAN HET HANDELSREGISTER en de contactgegevens zijn de volgende:

  • E-mail: administracion@gerimport.com.
  • Geregistreerd kantoor: Carretera Beniaján, KM 3.5, Murcia, 30570, Murcia.
  • Telefoon: 0034 968 60 15 59

Gerimport voldoet aan de algemene verordening betreffende gegevensbescherming, RGPD (EU) 2016/679 van het Europees Parlement, waardoor het correcte gebruik en de correcte verwerking van persoonsgegevens die via webformulieren worden verzameld, worden gewaarborgd.

Om ze te behandelen met als doel u onze diensten aan te bieden, u informatie te geven over onze producten en u specifieke campagnes te sturen die u interesseren. Evenzo informeren wij u dat uw gegevens niet zullen worden doorgegeven aan derde bedrijven, ze zullen worden bewaard voor de duur van onze commerciële relatie en voor de tijd die nodig is om te voldoen aan de huidige wetgeving. Als u uw recht van toegang, rectificatie, annulering of verzet wenst uit te oefenen, kunt u zich schriftelijk wenden tot protecciondatos@gerimport.com met vermelding als onderwerp het recht dat u wenst uit te oefenen, zonder afbreuk te doen aan uw recht om een beroep te doen op de AEPD. Voor meer informatie over het gebruik van uw gegevens kunt u meer informatie vinden in het gedeelte van onze website over het privacybeleid.

2 GEBRUIKERS

De toegang en/of het gebruik van dit portaal van Gerimport kent de voorwaarde van de GEBRUIKER toe, die vanuit deze toegang en/of dit gebruik de hier weergegeven Algemene Gebruiksvoorwaarden accepteert. De genoemde Voorwaarden zullen worden toegepast onafhankelijk van de Algemene Aanbestedingsvoorwaarden die in hun geval van verplichte naleving zijn.

3 GEBRUIK VAN HET PORTAAL

erimport.com biedt toegang tot een veelvoud aan informatie, diensten, programma’s of gegevens (hierna “de inhoud” genoemd) op het internet van Gerimport of zijn licentiegevers waartoe de GEBRUIKER toegang kan hebben. De GEBRUIKER neemt de verantwoordelijkheid voor het gebruik van het portaal op zich. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot de registratie die nodig kan zijn om toegang te krijgen tot bepaalde diensten of inhoud. Bij een dergelijke registratie is de GEBRUIKER verantwoordelijk voor het verstrekken van waarheidsgetrouwe en wettelijke informatie. Als gevolg van deze registratie kan de GEBRUIKER een wachtwoord krijgen waarvoor hij verantwoordelijk is, waarbij hij zich ertoe verbindt er zorgvuldig en vertrouwelijk gebruik van te maken. De GEBRUIKER belooft een gepast gebruik te maken van de inhoud en diensten die Gerimport via zijn portaal aanbiedt en met karakter te beschrijven maar niet te beperken, deze niet te gebruiken voor onwettige, illegale of tegen de goede trouw indruisende activiteiten, noch om schade te veroorzaken in de fysieke en logische systemen van Gerimport, van zijn leveranciers of van derde personen.

4 GEGEVENSBESCHERMING

Gerimport voldoet aan de Algemene verordening betreffende gegevensbescherming, RGPD (EU) 2016/679 van het Europees Parlement, waardoor het correcte gebruik en de correcte verwerking van persoonsgegevens die via webformulieren worden verzameld, worden gewaarborgd.

Om ze te behandelen met als doel u onze diensten aan te bieden, u informatie te geven over onze producten en u specifieke campagnes te sturen die u interesseren. Evenzo informeren wij u dat uw gegevens niet zullen worden doorgegeven aan derde bedrijven, ze zullen worden bewaard voor de duur van onze commerciële relatie en voor de tijd die nodig is om te voldoen aan de huidige wetgeving. Indien u uw recht van toegang, rectificatie, annulering of verzet wenst uit te oefenen, kunt u zich schriftelijk wenden tot protecciondatos@gerimport.com met vermelding als onderwerp van het recht dat u wenst uit te oefenen, zonder afbreuk te doen aan uw recht om een beroep te doen op de AEPD. Voor meer informatie over het gebruik van uw gegevens kunt u meer informatie vinden in het gedeelte van onze website over het privacybeleid.

5 INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM:

Gerimport is zelf of als rechtverkrijgende eigenaar van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van zijn website, alsmede van de daarin opgenomen elementen (ter illustratie: beelden, geluid, audio, video, software of teksten; merken of logo’s, kleurencombinaties, structuur en vormgeving, selectie van gebruikte materialen, computerprogramma’s die nodig zijn voor de werking, toegang en gebruik, etc.), die eigendom zijn van Gerimport of zijn licentiegevers.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

Op grond van het bepaalde in de artikelen 8 en 32.1, tweede lid, van de Wet op de Intellectuele Eigendom is het zonder toestemming van Gerimport uitdrukkelijk verboden de inhoud van deze website geheel of gedeeltelijk te reproduceren, te verspreiden en openbaar te maken, met inbegrip van de wijze van beschikbaarstelling, voor commerciële doeleinden, op welke drager dan ook en met welke technische middelen dan ook. De GEBRUIKER verbindt zich ertoe de intellectuele en industriële eigendomsrechten van Gerimport te respecteren. U kunt de elementen van het portaal visualiseren en zelfs afdrukken, kopiëren en opslaan op de harde schijf van uw computer of op een andere fysieke drager, zolang het maar, alleen en uitsluitend, voor persoonlijk en privégebruik is. De GEBRUIKER dient zich te onthouden van het verwijderen, wijzigen, ontduiken of manipuleren van een beveiligingsapparaat of -systeem dat op de Gerimport-pagina’s is geïnstalleerd.

Gerimport is in geen geval verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook die bijvoorbeeld kan leiden tot: fouten of weglatingen in de inhoud, het niet beschikbaar zijn van het portaal of de overdracht van virussen of kwaadaardige of schadelijke programma’s in de inhoud, ondanks dat Gerimport alle technologische maatregelen heeft genomen die nodig zijn om dit te voorkomen.

6 AANPASSINGEN:

Gerimport behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de wijzigingen uit te voeren die zij opportuun acht in zijn portaal, om de inhoud en diensten die uitgeleend worden via dezelfde vorm als de vorm waarin deze in zijn portaal gepresenteerd of gelokaliseerd worden, te kunnen wijzigen, te onderdrukken of toe te voegen.

7 LINKS:

In het geval dat er links of hyperlinks naar andere internetsites worden aangeboden ten behoeve van de domeinnaam, zal Gerimport geen enkele controle uitoefenen op dergelijke sites en inhoud. Gerimport is in geen geval verantwoordelijk voor de inhoud van een link naar een buitenstaande website, noch voor de technische beschikbaarheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid, waarheidsgetrouwheid, validiteit en constitutie van het materiaal of de informatie die in deze hyperlinks of andere websites is opgenomen. Ook de opname van deze externe links impliceert geen enkele vorm van associatie, fusie of deelname met de verbonden entiteiten.

8 RECHT VAN UITSLUITING:

Gerimport behoudt zich het recht voor om de toegang tot het portaal en/of de aangeboden diensten zonder voorafgaande kennisgeving te weigeren of in te trekken, op eigen verzoek of op verzoek van een derde partij, aan gebruikers die zich niet aan deze algemene gebruiksvoorwaarden houden.

9 GENERALITEITEN:

Gerimport zal de schending van de huidige voorwaarden en elk onrechtmatig gebruik van zijn portaal vervolgen door het uitoefenen van alle civielrechtelijke en strafrechtelijke acties die daarmee volgens de wet kunnen overeenstemmen.

10 WIJZIGING VAN DE HUIDIGE VOORWAARDEN EN DUUR:

Gerimport kan de hier vastgestelde voorwaarden te allen tijde wijzigen, mits deze naar behoren worden gepubliceerd zoals ze hier verschijnen. De geldigheid van de genoemde voorwaarden is afhankelijk van hun blootstelling en is van kracht totdat ze door anderen naar behoren worden gepubliceerd.

11 TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE:

De relatie tussen Gerimport en de GEBRUIKER zal worden geregeld door de geldende Spaanse regelgeving en elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken en gerechtshoven van Murcia.