PRIVACYBELEID

1.- Inleiding

Dit Privacybeleid is van toepassing op de Gerimport website (gerimport.com), alsmede op de producten en diensten die u mogelijk aanwerft (gezamenlijk aangeduid als “Diensten”). Voor dit doel, en onder de voorwaarden die in het Privacybeleid zijn vastgelegd, kan Gerimport uw persoonlijke gegevens alleen aan die servicebedrijven doorgeven, wanneer dit noodzakelijk is voor het leveren van diensten buiten Gerimport om.

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd, maar wij zullen u van dergelijke wijzigingen op de hoogte stellen via de website of op een andere manier, zodat u op de hoogte bent en gebruik kunt blijven maken van onze “Diensten”. Door gebruik te blijven maken van onze “Diensten” nadat u op de hoogte bent gesteld van de wijzigingen, wordt u geacht akkoord te zijn gegaan met de wijzigingen, tenzij uw uitdrukkelijke toestemming vereist is.

2.- Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

In overeenstemming met de Algemene verordening betreffende gegevensbescherming (RGPD) informeren wij u dat de persoon die verantwoordelijk is voor de behandeling van de door u verstrekte persoonlijke gegevens Gerimport is met adres in Carretera Beniaján, KM 4, Murcia, 30570, Murcia.

3.- Voor welk doel verwerken wij uw gegevens?

Bij Gerimport kunnen wij uw persoonlijke gegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

1.- Contact
Het beheren van uw persoonlijke gegevens wanneer u contact opneemt met Gerimport via het contactformulier op onze website gerimport.com of wanneer u deze naar ons stuurt voor registratie als klant. Ook zullen uw gegevens worden behandeld met het oog op het beheer van de raadplegingen die u ons laat komen via de kanalen die daartoe in onze webpagina zijn ingeschakeld en om contact met u op te kunnen nemen voor elke aangelegenheid die voortvloeit uit onze commerciële relatie.
2.- Telefoon en e-mail
Het beheren van uw verzoek wanneer u met ons communiceert, hetzij door een consultatie, hetzij door een ander verzoek dat u ons stuurt, via telefoon, e-mail of andere telematische middelen.
3.- Klantenregistratie
Het beheren van uw registratie als klant, evenals andere aanvullende gegevens die kunnen worden gegenereerd met het oog op het beheer van de verzoeken die u registreert via de Klantenzone van de website of op een andere manier die is afgeleid van uw relatie met ons.
4.- Verhuur van producten en diensten
Het beheren van het aanwerven van producten en diensten, evenals de latere gegevens die uit de relatie met Gerimport zouden kunnen worden afgeleid.
5.- Reclame voor eigen producten en diensten
Gerimport kan u per post, e-mail, sms, whatsapp en elk ander elektronisch communicatiemiddel, reclame met betrekking tot onze eigen diensten toesturen, zowel van algemene aard als aangepast aan uw karakteristieken.
6.- Bewaren van gegevens
Mits u daarvoor toestemming heeft gegeven, bewaart Gerimport uw gegevens na afloop van de contractuele relatie gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is en passend wordt geacht voor het geval de commerciële relatie opnieuw wordt geactiveerd.
7.- Overige kanalen
Wij kunnen ook contact met u opnemen en uw gegevens verzamelen via andere kanalen zoals telefoon, e-mail, apps van Gerimport of via sociale netwerken, in welk geval wij u zullen informeren over de doeleinden waarvoor wij uw gegevens zullen behandelen en uw toestemming zullen vragen in elk van deze kanalen.

4.- Welke gegevens verwerken we en uit welke bron worden ze verkregen?

De verwerkte gegevens komen van:

  • Gegevens die door u worden verstrekt, door het invullen van formulieren die voor dit doel op de website zijn ingeschakeld of door het verzenden van deze formulieren per e-mail.
  • Gegevens afkomstig van de levering van de dienst. Deze categorie omvat gegevens over de navigatie via de openbare website of de toegang tot de Klantenzone die u indirect verstrekt en die zijn afgeleid van de levering en het onderhoud van deze activiteit.

Afhankelijk van de dienst, omvatten de verwerkte gegevens de volgende typologie:

  • Identificatiegegevens (bijv. naam, achternaam, postadres, e-mail, telefoonnummer, enz.)

5.- Wat is de wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens?

De verwerking van uw gegevens met betrekking tot “Contact”, “Chat” en “Registratie in de Klantenzone” “Werken met ons” en andere communicatiekanalen die tot uw beschikking staan, zijn gebaseerd op het onderhoud van uw aanvraag en, in voorkomend geval, voor de levering van aangeworven of gevraagde diensten.

Op dezelfde manier is de wettelijke basis voor de behandeling van uw gegevens die zijn afgeleid uit de aanwerving, de uitvoering van de aanwerving voor de levering van diensten of producten van Gerimport (volgens de voorwaarden die zijn afgeleid uit het verzoek van de commerciële relatie).

Het versturen van reclame voor eigen producten kan gebaseerd zijn op het legitieme belang van Gerimport wanneer u zich als klant registreert of een dienst aanwerft. In de rest van de gevallen zal de behandeling van uw gegevens gebaseerd zijn op de toestemmingen die u ons heeft gegeven en die wij zullen bewaren zolang u ons niet vraagt om de onderdrukking of het verzet tegen de behandeling van uw persoonlijke gegevens.

6.- Aan wie worden uw gegevens meegedeeld?

De gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij het noodzakelijk is om aan het verzoek, het verzoek van uw kant of een wettelijke motivering te voldoen, en zodra ze worden gebruikt, kunnen ze worden bewaard voor de algemene periode die is vastgesteld voor de verjaring van persoonlijke acties in het burgerlijk recht.

Indien de wet dit vereist, kan Gerimport uw gegevens doorgeven aan de bevoegde wetshandhavingsinstanties. Op dezelfde manier zullen uw gegevens worden gecommuniceerd aan de entiteiten die belast zijn met het beheer van de invordering.

7.- Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Persoonlijke gegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om de dienst te verlenen of totdat u uw toestemming intrekt. Na afloop van de contractuele relatie worden de gegevens maximaal 2 jaar bewaard als beveiligingsmethode en als vooruitzicht op een mogelijke hervatting van de commerciële relatie. Vervolgens zullen de gegevens worden gewist overeenkomstig de bepalingen van de regelgeving inzake gegevensbescherming, wat betekent dat ze alleen beschikbaar zijn op verzoek van rechters en rechtbanken, het Openbaar Ministerie of de bevoegde overheidsdiensten gedurende de verjaringstermijn van de handelingen die daaruit zouden kunnen voortvloeien, en na deze termijn zullen we overgaan tot de volledige verwijdering ervan.

8.- Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om een bevestiging te krijgen of Gerimport al dan niet persoonlijke gegevens over u verwerkt.

Evenzo heeft u, zoals bepaald in het Algemeen Reglement inzake Gegevensbescherming, de volgende rechten:

Toegang tot uw gegevens
U heeft recht op toegang en kennis over welke persoonlijke gegevens wij verwerken die op u betrekking hebben.
Verzoek om correctie of verwijdering van uw gegevens
In bepaalde omstandigheden heeft u het recht om de persoonsgegevens die u als onjuist beschouwt en die u betreffen en die door Gerimport worden verwerkt, te corrigeren of zelfs om de verwijdering ervan te verzoeken wanneer deze gegevens onder andere niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld.
De beperking van de behandeling van uw gegevens aan te vragen
Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw gegevens te beperken, in welk geval wij u ervan op de hoogte stellen dat wij deze alleen zullen bewaren voor de uitoefening of verdediging van vorderingen zoals voorzien in de Algemene verordening betreffende gegevensbescherming.
Naar de overdraagbaarheid van uw gegevens
In bepaalde omstandigheden heeft u het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en door te geven aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.
Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens
In bepaalde omstandigheden en om redenen die verband houden met uw specifieke situatie heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens; in dat geval zullen wij de verwerking ervan stopzetten, tenzij het om legitieme en dwingende redenen onmogelijk is om dit te doen.

U hebt ook het recht om u te allen tijde bezwaar te maken tegen het verzenden van reclame via elektronische middelen, hetzij eigen, hetzij van derden, en om uw toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de voorafgaande verwerking op basis van die toestemming.

U kunt de hierboven beschreven rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek in te dienen bij Gerimport, op het postadres Carretera Beniaján, KM 4, Murcia, 30570, Murcia of door een e-mail te sturen naar proteccióndatos@gerimport.com met in beide gevallen “Privacybeleid” als onderwerp aan te geven.

Tot slot kunt u een klacht indienen bij het Spaanse bureau voor gegevensbescherming, vooral wanneer u niet tevreden bent over de uitoefening van uw rechten. U kunt contact met hen opnemen via hun website: www.aepd.es .